TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

Skargę lub wniosek może złożyć pacjent lub osoba upoważniona przez niego pisemnie oraz ustnie do protokołu. Skarga w formie pisemnej powinna wpłynąć do sekretariatu Dyrektora Szpitala (p. 105). Skarga, oprócz danych osobowych i adresowych skarżącego, powinna zawierać opis okoliczności zdarzenia, którego dotyczy. Skargi i wnioski rozpatrywane są przez Dyrektora Szpitala bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia lub wpłynięcia wniosku lub skargi. Uwaga! Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i nazwiska oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona.


wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce