Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna
Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
na realizację projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0048/18 pt. „Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SPZOZ w Sokółce.”

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości funkcjonowania opieki w zakresie diagnostyki, sprawności zabiegowej i opieki pooperacyjnej osób z niewydolnością żylną (CHUK) oraz chorobami układu kostno – stawowo - mięśniowego.

Realizacja projektu pozwoli na:

• zapewnienie wyższych standardów opieki pacjentom cierpiącym z powodu chorób naczyń i cierpiącym z powodu urazów z zewnętrznej przyczyny
• skuteczniejsze działanie w zakresie możliwości zabiegowych i diagnostycznych szpitala
• ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pracy
• zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów
• zwiększenie jakości świadczonych usług medycznych
• zwiększenie jakości diagnostyki
• objęcie chorych koordynowaną opieką zdrowotną
• zwiększenie dostępu do świadczeń wskazanych w mapie potrzeb jako deficytowe w województwie
• poprawę efektywności wykorzystania zasobów ludzkich i infrastruktury wnioskodawcy
• poprawa dostępności do chirurgicznych zabiegów kompleksowych ( na oddziale chirurgii ogólnej i urazowo - ortopedycznej planowany wzrost wykonywanych kompleksowych zabiegów rocznie do minimum 60).

Wartość projektu: 13 409 217,41 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 399 999,99 PLN.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna
Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
na realizację projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0088/21 pt. „Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SPZOZ w Sokółce – etap II.”

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości funkcjonowania opieki w zakresie diagnostyki, sprawności zabiegowej i opieki pooperacyjnej osób z chorobami układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz z niewydolnością żylną (CHUK).

Realizacja projektu pozwoli na:

• zapewni wyższe standardy opieki nad pacjentami z chorobami będącymi przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. chorobami układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorobami układu krążenia czy urazami,
• poprawi kompleksowość i spójność opieki medycznej,
• pozwoli na skuteczniejsze działania w zakresie diagnostyki,
• zapewni skrócenie czasu pobytu w szpitalu, ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pracy,
• zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów,
• zwiększy opiekę w modelu koordynowanym szpital-ambulatorium,
• zapewni przeniesienie diagnostyki z oddziału do poradni,
• poprawi infrastrukturę oddziałów,
• ułatwi dostęp do diagnostyki,
• polepszy organizację personelu,
• pozwoli na reorganizację pracy kadry medycznej przez modernizację oddziałów,
• zwiększenie dostępu do świadczeń wskazanych w mapie potrzeb jako deficytowe w województwie,
• poprawę efektywności wykorzystania zasobów ludzkich i infrastruktury wnioskodawcy,
• poprawa dostępności do chirurgicznych zabiegów kompleksowych ( na oddziale chirurgii ogólnej i urazowo - ortopedycznej planowany wzrost wykonywanych kompleksowych zabiegów rocznie do minimum 60)

Wartość projektu: 7 331 557,53 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 921 385,13 PLN.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna
Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
na realizację projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0049/18 pt. „Podniesienie jakości opieki nad matką i dzieckiem na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym i Oddziale Noworodkowym w SPZOZ w Sokółce”

Celem głównym realizowanego projektu jest poprawa dostępu i jakości świadczeń medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem, poprawa diagnostyki, leczenia i opieki koordynowanej, by wzmocnić zasoby rynku pracy i zapobiec niepokojącym trendom demograficznym.

Rezultatem realizacji projektu będzie zwiększenie dostępu do wysokiej jakości diagnostyki, opieki szpitalnej, opieki pooperacyjnej położniczej, ginekologicznej i neonatologicznej.

Wartość projektu: 1 072 464,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 911 594,40 PLN.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
na realizację projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0260/17 pt. „Odnawialne źródła energii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce ETAP I”

Celem głównym realizowanego projektu jest wytwarzanie energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne szpitala, co pozwoli na ograniczenie emisji CO2.

Rezultatem realizacji projektu będzie:

• Zwiększenie wolumenu energii produkowanej z OZE
• Spadek emisji gazów cieplarnianych
• Obniżenie krajowych kosztów z tytułu zakupu praw do emisji
• Zmniejszenie szkód wywołanych emisjami
• Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

Wartość projektu: 209 897,19 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 148 469,66 PLN.
wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce