Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna
Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
na realizację projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0049/18 pt. „Podniesienie jakości opieki nad matką i dzieckiem na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym i Oddziale Noworodkowym w SPZOZ w Sokółce”

Celem głównym realizowanego projektu jest poprawa dostępu i jakości świadczeń medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem, poprawa diagnostyki, leczenia i opieki koordynowanej, by wzmocnić zasoby rynku pracy i zapobiec niepokojącym trendom demograficznym.

Rezultatem realizacji projektu będzie zwiększenie dostępu do wysokiej jakości diagnostyki, opieki szpitalnej, opieki pooperacyjnej położniczej, ginekologicznej i neonatologicznej.

Wartość projektu: 1 072 464,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 911 594,40 PLN.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
na realizację projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0260/17 pt. „Odnawialne źródła energii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce ETAP I”

Celem głównym realizowanego projektu jest wytwarzanie energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne szpitala, co pozwoli na ograniczenie emisji CO2.

Rezultatem realizacji projektu będzie:

• Zwiększenie wolumenu energii produkowanej z OZE
• Spadek emisji gazów cieplarnianych
• Obniżenie krajowych kosztów z tytułu zakupu praw do emisji
• Zmniejszenie szkód wywołanych emisjami
• Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

Wartość projektu: 209 897,19 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 148 469,66 PLN.
wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce