Ostatnia aktualizacja strony: 2023.11.10 - 12:40

Witamy na stronie naszego szpitala.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią strony, mając jednocześnie nadzieję, że znajdą tu Państwo wszelkie interesujące Was informacje.

CyberbezpieczeństwoOtwierając ten link - poszerzą państwo swoją wiedzę na temat skutecznych metod zabezpieczenia się przed cyberzagrożeniami.

Rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych - w godzinach 9:30 - 14:30PROGRAMY DOFINANSOWANIA SPZOZ W SOKÓŁCERegionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa


PLATFORMA MARKETPLANET E-ZAMAWIAJĄCY


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku wdrożyliśmy Platformę Marketplanet e-Zamawiajacy, która jest podstawowym narzędziem umożliwiającym Państwu składanie ofert w formie elektronicznej.
Wejście na platformę: https://szpitalsokolka.ezamawiajacy.pl


Aktualności
^ ^ ^
aby zobaczyć wszystkie aktualności, kliknij linkOGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert

zamieścił admin dnia 2015-07-07 14:07:21 CEST

Ogłoszenie z dnia 7 lipca 2O15 roku
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce działając na podstawie:
 • art. 26,26a i 27 , ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.( Dz.U. z 2015r. poz. 618 j.t.),
 • w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz.581 j.t. z późn.zm.)

 • ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce, w zakresie:
  udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym


  I. PRZEDMIOT UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ
  Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z płatnikiem systemowym oraz podmiotami, z którymi Udzielający zamówienia ma podpisane umowy w ramach lecznictwa stacjonarnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przez personel medyczny/ pomioty wykonujące działalność leczniczą o kwalifikacjach i liczbie wymaganej odrębnymi przepisami niezbędnej do wykonania świadczenia, z nieodpłatnym wykorzystaniem infrastruktury niezbędnej do realizacji umowy, stanowiącej własność Udzielającego zamówienia (w szczególności kwalifikacje osób udzielających świadczeń powinny być zgodne z aktualnymi na dzień składania oferty wymogami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna).

  II. CZAS TRWANIA UMOWY
  Umowa zawarta będzie na okres 01.08.2015 r. do 30.06.2018 r.

  III. SKŁADANIE OFERT
  1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz z projektem umowy zapoznać się można w pok. nr 102 - budynek Administracji Szpitala przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 40 w Sokółce.
  2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w Szczegółowych warunkach konkursu.
  3.Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 102 w budynku Administracji Szpitala oraz na stronie internetowej Szpitala pod adresem www.szpitalsokolka.pl.
  4.Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 14 lipca 2015 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Szpitala - budynek Administracji Szpitala.
  5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie - jeśli wpłynie do adresata do godz. 10:00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4.
  6. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

  IV. OTWARCIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE
  1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 14 lipca 2015 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej - budynek Administracji Szpitala.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15 lipca 2015 r. do godz. 15:00.
  3. O rozstrzygnięciu konkursu SP ZOZ w Sokółce poinformuje poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala.
  4. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert - bez podania przyczyny.


  Sokółka, dnia 07.07.2015 r.

  Zatwierdzam:

  Jerzy Kułakowski

  pliki do pobrania:

  Ogłoszenie o konkursie ofert do pobrania w formacie PDF

  Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - udzielanie specjalistycznych swiadczeń zdrowotnych w SOR (formularz ofertowy w formacie PDF)

  Wzór umowy - udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w SOR
  Szpital w Sokółce dzięki doskonale wykwalifikowanej kadrze i wielokrotnie nagradzanym oddziałom jest w stanie zaoferować najlepszą opiekę medyczną.
  W poszczególnych działach naszej strony uzyskają państwo wszelke niezbędne informacje o zakresie naszej działalności, oddziałach szpitalnych, personelu itd.

  Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług

  Pewna część działów nadal jeszcze nie jest ukończona, jednak w już w chwili obecnej znajdą tu państwo wiekszość informacji o naszej placówce i oddziałach.
  Strona jest systematycznie uzupełniana, wszelke sugestie i uwagi proszę kierować na adres email admin@szpitalsokolka.pl

  wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce