Ostatnia aktualizacja strony: 2023.11.10 - 12:40

Witamy na stronie naszego szpitala.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią strony, mając jednocześnie nadzieję, że znajdą tu Państwo wszelkie interesujące Was informacje.





Cyberbezpieczeństwo



Otwierając ten link - poszerzą państwo swoją wiedzę na temat skutecznych metod zabezpieczenia się przed cyberzagrożeniami.

Rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych - w godzinach 9:30 - 14:30



PROGRAMY DOFINANSOWANIA SPZOZ W SOKÓŁCE



Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020




Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa


PLATFORMA MARKETPLANET E-ZAMAWIAJĄCY


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku wdrożyliśmy Platformę Marketplanet e-Zamawiajacy, która jest podstawowym narzędziem umożliwiającym Państwu składanie ofert w formie elektronicznej.
Wejście na platformę: https://szpitalsokolka.ezamawiajacy.pl


Aktualności
^ ^ ^
aby zobaczyć wszystkie aktualności, kliknij link



OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert

zamieścił admin dnia 2015-06-01 13:04:01 CEST

Ogłoszenie z dnia 1 czerwca 2O15 roku
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce działając na podstawie:
 • art. 26,26a i 27 , ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.( Dz.U. z 2015r. poz. 618 j.t.),
 • w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz.581 j.t. z późn.zm.)

 • ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce, w zakresie:

  1. udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym,
  2. udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii i na bloku operacyjnym,
  3. udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chorób wewnętrznych w oddziale internistyczno – kardiologicznym , rehabilitacji , zakładzie opiekuńczo – leczniczym i medycyny paliatywnej,
  4. udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie rehabilitacji w oddziale rehabilitacji i poradni rehabilitacji,
  5. udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyń w oddziale chirurgii ogólnej i poradni chirurgii ogólnej,
  6. udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chirurgii urazowo – ortopedycznej w oddziale chirurgii urazowo – ortopedycznej i poradni urazowo - ortopedycznej,
  7. udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie neonatologii w oddziale noworodkowym,
  8. udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie nefrologii w stacji dializ i poradni nefrologicznej,
  9. udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie kardiologii w poradni kardiologicznej,
  10. udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie onkologii w poradni onkologicznej,
  11. udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w pracowni endoskopowej ,
  12. udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chirurgii urazowo – ortopedycznej w poradni urazowo – ortopedycznej,
  13. udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii w poradni położniczo – ginekologicznej ze szkołą rodzenia,
  14. udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie neurologii w poradni neurologicznej,
  15. udzielania specjalistycznych świadczeń medycznych w dziedzinie radiodiagnostyki w zakładzie diagnostyki obrazowej.
  16. udzielania specjalistycznych świadczeń medycznych w dziedzinie analityki medycznej w laboratorium.
  17. udzielania świadczeń medycznych w dziedzinie elektroradiologii w zakładzie diagnostyki obrazowej.
  18. udzielania pielęgniarskich świadczeń opieki zdrowotnej na bloku operacyjnym.


  I. PRZEDMIOT UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

  Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z płatnikiem systemowym oraz podmiotami, z którymi Udzielający zamówienia ma podpisane umowy w ramach lecznictwa stacjonarnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przez personel medyczny/ podmioty wykonujące działalność leczniczą o kwalifikacjach i liczbie wymaganej odrębnymi przepisami niezbędnej do wykonania świadczenia, z nieodpłatnym wykorzystaniem infrastruktury niezbędnej do realizacji umowy, stanowiącej własność Udzielającego zamówienia (w szczególności kwalifikacje osób udzielających świadczeń powinny być zgodne z aktualnymi na dzień składania oferty wymogami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna).

  II. CZAS TRWANIA UMOWY
  Umowa zawarta będzie na okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2018 r.

  III. SKŁADANIE OFERT
  1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz z projektem umowy zapoznać się można w pok. nr 102 - budynek Administracji Szpitala przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 40 w Sokółce.
  2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w Szczegółowych warunkach konkursu.
  3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 102 w budynku Administracji Szpitala oraz na stronie internetowej Szpitala pod adresem www.szpitalsokolka.pl.
  4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 11.06.2015 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Szpitala - budynek Administracji Szpitala.
  5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeśli wpłynie do adresata do godz. 10.00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4.
  6. Termin związania oferta kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

  IV. OTWARCIE OFERT I ROZTRZYGNIECIE
  1. 0twarcie ofert odbędzie się dnia 11.06.2015 r. o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej -budynek Administracji Szpitala.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 12.06.2015 r. do godz. 15.00.
  3. O rozstrzygnięciu konkursu SP ZOZ w Sokółce poinformuje poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala.
  4. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postepowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert - bez podania przyczyny.


  Sokółka, dnia 01.06.2015 r.

  Zatwierdzam:

  Jerzy Kułakowski

  pliki do pobrania:

  Ogłoszenie o konkursie ofert do pobrania w formacie PDF


  Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - szpital (formularz ofertowy)
  wzór umowy lekarza i diagnosty laboratoryjnego

  Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - poradnie (formularz ofertowy)
  wzór umowy lekarza i diagnosty laboratoryjnego

  Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - laboratorium (formularz ofertowy)
  wzór umowy lekarza i diagnosty laboratoryjnego

  Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - pielęgniarki (formularz ofertowy)
  wzór umowy pielęgniarki

  Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - radiologii (formularz ofertowy)
  wzór umowy technika elektrokardiologii








  Szpital w Sokółce dzięki doskonale wykwalifikowanej kadrze i wielokrotnie nagradzanym oddziałom jest w stanie zaoferować najlepszą opiekę medyczną.
  W poszczególnych działach naszej strony uzyskają państwo wszelke niezbędne informacje o zakresie naszej działalności, oddziałach szpitalnych, personelu itd.

  Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług

  Pewna część działów nadal jeszcze nie jest ukończona, jednak w już w chwili obecnej znajdą tu państwo wiekszość informacji o naszej placówce i oddziałach.
  Strona jest systematycznie uzupełniana, wszelke sugestie i uwagi proszę kierować na adres email admin@szpitalsokolka.pl

  wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce