Ostatnia aktualizacja strony: 2023.11.10 - 12:40

Witamy na stronie naszego szpitala.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią strony, mając jednocześnie nadzieję, że znajdą tu Państwo wszelkie interesujące Was informacje.

CyberbezpieczeństwoOtwierając ten link - poszerzą państwo swoją wiedzę na temat skutecznych metod zabezpieczenia się przed cyberzagrożeniami.

Rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych - w godzinach 9:30 - 14:30PROGRAMY DOFINANSOWANIA SPZOZ W SOKÓŁCERegionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa


PLATFORMA MARKETPLANET E-ZAMAWIAJĄCY


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku wdrożyliśmy Platformę Marketplanet e-Zamawiajacy, która jest podstawowym narzędziem umożliwiającym Państwu składanie ofert w formie elektronicznej.
Wejście na platformę: https://szpitalsokolka.ezamawiajacy.pl


Aktualności
^ ^ ^
aby zobaczyć wszystkie aktualności, kliknij linkOGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

zamieścił admin dnia 2015-03-24 11:37:03 CET

OGŁOSZENIE
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
z podmiotem wykonującym działalność leczniczą

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 40, na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217j.t.  z późn. zm.), oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz.U. z 2013r. poz. 1290 z późn. zm) ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert  w konkursie  poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii w Oddziale ginekologiczno - położniczym, w godzinach normalnej ordynacji i pełnienia dyżurów medycznych oraz udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii w poradni położniczo – ginekologicznej ze szkołą rodzenia.

I. SKŁADANIE OFERT

1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy zapoznać się można w Sekretariacie lub w pok. Nr 102 – budynek SP ZOZ w Sokółce przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 40 w Sokółce, oraz na stronie internetowej Szpitala www.szpitalsokolka.pl .

2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w szczegółowych warunkach konkursu.

3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 102 w budynku SP ZOZ w Sokółce lub na stronie internetowej Szpitala.

4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 30.03.2015r. do godz. 10:00 w Sekretariacie .

5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie- jeśli wpłynie do adresata do godz. 10:00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4

6. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

II. OTWARCIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE

1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.03.2015 r. o godz. 11:00 – w Sali Konferencyjnej Szpitala.

2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 30.03.2015 r. do godz.15:00, poprzez wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala.

3. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny. Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na stronie internetowej szpitala.
Sokółka, dnia 24.03.2015 r.

Dokumenty do pobrania

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Wzór umowy
Szpital w Sokółce dzięki doskonale wykwalifikowanej kadrze i wielokrotnie nagradzanym oddziałom jest w stanie zaoferować najlepszą opiekę medyczną.
W poszczególnych działach naszej strony uzyskają państwo wszelke niezbędne informacje o zakresie naszej działalności, oddziałach szpitalnych, personelu itd.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług

Pewna część działów nadal jeszcze nie jest ukończona, jednak w już w chwili obecnej znajdą tu państwo wiekszość informacji o naszej placówce i oddziałach.
Strona jest systematycznie uzupełniana, wszelke sugestie i uwagi proszę kierować na adres email admin@szpitalsokolka.pl

wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce