Ostatnia aktualizacja strony: 2022.07.26 - 14:53

Witamy na stronie naszego szpitala.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią strony, mając jednocześnie nadzieję, że znajdą tu Państwo wszelkie interesujące Was informacje.

PROGRAMY DOFINANSOWANIA SPZOZ W SOKÓŁCERegionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa


PLATFORMA MARKETPLANET E-ZAMAWIAJĄCY


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku wdrożyliśmy Platformę Marketplanet e-Zamawiajacy, która jest podstawowym narzędziem umożliwiającym Państwu składanie ofert w formie elektronicznej.
Wejście na platformę: https://szpitalsokolka.ezamawiajacy.pl


Aktualności
^ ^ ^
aby zobaczyć wszystkie aktualności, kliknij linkprzetarg

zamieścił admin dnia 2012-03-30 13:52:34 CEST

Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy art. 70 1-5 Kodeksu Cywilnego

Sokółka dnia 21.03.2012

I. NAZWA SIEDZIBA ORGANIZATORA PRZETARGU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
16-100 Sokółka ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40
tel/fax /85-7220464/7220500
www.szpitalsokolka.pl


II. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU

DZIERŻAWĘ POMIESZCZENIA o powierzchni 9m2 Z PRZEZNACZENIEM
NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ

Przedmiotem przetargu jest wyłonienie dzierżawcy, którego zadaniem będzie prowadzenie działalności handlowej dowolnej branży w dzierżawionym pomieszczeniu.

III. MIEJSCE I TERMIN OGLĘDZIN PRZEDMIOTU DZIERŻAWY

Uczestnik przetargu/oferent może dokonać oględzin pomieszczenia do dnia 28.03.2012r w godz. 7 30 do godz.15 00 Informacje dotyczące oględzin można uzyskać w siedzibie organizatora przetargu parter pok. 129.

IV. OKRES DZIERŻAWY

Przewiduje się zawarcie umowy na okres 36 miesięcy.

V. WYSOKOŚĆ CENY WYWOŁAWCZEJ MIESIĘCZNEJ DZIERŻAWY PRZEDMIOTOWEGO TERENU

Cena wywoławcza do przetargu za czynsz dzierżawny pomieszczenia - nie mniej niż 36,00zł + 23% podatku VAT, miesięcznie. Koszt dodatkowe za zużywane media zostaną ustalone z wybranym oferentem.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENYóW JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKóW UDZIEŁU W PRZETARGU.

1. Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w przetargu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
3. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.

 • Do oferty muszą być załączone oryginały oświadczeń i dokumentów lub poświadczone przez oferentów za zgodność z oryginałem ich odpisy lub kserokopie.


 • VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTóW, WSKAZANIE OSóB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI

  1.Przetarg prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
  2.Adres, nr telefonu, faxu oraz adres poczty elektronicznej i adres internetowy są wskazane w Dziale I.
  3.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą telefaxu, poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i niezwłocznie została potwierdzona pisemnie.
  4.Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Wojciech Czaplejewicz kierownik dz. adm-eksploat.
  VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
  Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

  1) Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie, na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
  2) Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobą uprawniona do podpisywania oferty, przy czym oferent może nie podpisywać stron nie zapisanych,
  3) Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,
  4) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę (indywidualnie lub jako konsorcjum), w której musi być zaoferowana tylko jedna cena,
  5) Oferta musi być złożona zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem ,,Oferta'' i tytułem postępowania lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do SP ZOZ w Sokółce oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów oferenta (dopuszcza się odcisk stempla); brak powyższych adnotacji dotyczącej wykonawcy może być przyczyną nieterminowego otwarcia oferty,
  6) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać zgodne z aktualnym dokumentem tożsamości imię nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
  7) Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

  X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Miejsce i termin składania ofert: Siedziba Zamawiającego sekretariat pok. 105, 28.03.2012 r. do godziny 10:00.
  2. Miejsce i termin otwarcia ofert: Siedziba Zamawiającego sala konferencyjna pok. 106, 28.03.2012 r. o godzinie 10:10.

  XI. OPIS KRYTERIóW, KTóRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIóW I SPOSOBU OCENY OFERT.

  1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:
  1) 100 % - cena - znaczenie czynnika 1.
  2. Sposób oceniania ofert:
  1) w kryterium, w którym zamawiającemu zależy, aby oferent przedstawił jak najwyższy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:
  (n : w) x a - gdzie:
 • n - najniższa wartość z zaoferowanych,

 • w - wartość z oferty badanej

 • a - znaczenie czynnika przedstawione w ust. 1 pkt 1);

 • SP ZOZ w Sokółce wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów wskazanych w ust.1. SP ZOZ w Sokółce informuje iż, przetarg uznaje się za ważny bez względu na ilość złożonych ofert, jeżeli chociaż jedna oferta spełnia warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
  W przypadku złożenia kilku ofert z najwyższą, jednakową stawką czynszu odbędzie się kontynuacja przetargu w nowym terminie. Dzierżawcy składający oferty dodatkowe w nowym terminie nie mogą zaoferować stawek niższych niż w złożonych wcześniej ofertach.

  XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY

  Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub unieważnienia przetargu na każdym etapie bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.
  Sporządził:


  zatwierdził:
  Jerzy Kułakowski  załączniki do pobrania :
  Załącznik nr.1

  Szpital w Sokółce dzięki doskonale wykwalifikowanej kadrze i wielokrotnie nagradzanym oddziałom jest w stanie zaoferować najlepszą opiekę medyczną.
  W poszczególnych działach naszej strony uzyskają państwo wszelke niezbędne informacje o zakresie naszej działalności, oddziałach szpitalnych, personelu itd.

  Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług

  Pewna część działów nadal jeszcze nie jest ukończona, jednak w już w chwili obecnej znajdą tu państwo wiekszość informacji o naszej placówce i oddziałach.
  Strona jest systematycznie uzupełniana, wszelke sugestie i uwagi proszę kierować na adres email admin@szpitalsokolka.pl

  wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce